Cùng Sấu Con mang niềm vui lên tận cùng trời xanh
ISO 9001:2015

          ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho bất kỳ tổ chức với tất cả các loại ngành kinh doanh và hoạt động kinh doanh.
 
 
 
 
           ISO 9001:2015 được dựa trên bảy nguyên tắc quản lý chất lượng (tất cả các nền tảng để thực hành hoạt động kinh doanh tốt). Khi được thông qua hoàn toàn, những nguyên tắc này có thể giúp cải thiện hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp:
      Hướng vào khách hàng: Trọng tâm chính của quản lý chất lượng là đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và phấn đấu vượt xa hơn mong đợi của khách hàng.
     Sự lãnh đạo: Người lãnh đạo ở tất cả các cấp thiết lập sự thống nhất trong mục đích và định hướng và tạo ra các điều kiện theo đó mọi người cùng tham gia vào việc đạt được mục tiêu chất lượng của tổ chức.
     Sự tham gia của mọi người: Nhân sự có năng lực, quyền hạn và được tham gia ở tất cả các cấp trong tổ chức là điều thiết yếu để nâng cao năng lực của tổ chức trong việc tạo dựng và chuyển giao giá trị.
     Cách tiếp cận theo quá trình: Các kết quả ổn định và có thể dự báo đạt được một cách hiệu lực và hiệu quả hơn khi các hoạt động được hiểu và quản lý theo các quá trình có liên quan đến nhau, vận hành trong một hệ thống gắn kết.
      Cải tiến: Các tổ chức thành công đều tập trung liên tục vào việc cải tiến.
      Ra quyết định dựa trên bằng chứng: Các quyết định dựa trên phân tích và đánh giá dữ liệu và thông tin sẽ có khả năng cao hơn trong việc tạo ra các kết quả dự kiến.
      Quản lý mối quan hệ: Để thành công bền vững, tổ chức quản lý các mối quan hệ của mình với các bên quan tâm liên quan, ví dụ như nhà cung cấp.